دانلود رایگان نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات فارسی  با جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور دروس رشته زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه
نیمسال دوم ۹۳-۹۲
نام درسنمونه سوالپاسخنامه
 قواعد عربی ۱۱۲۱۳۰۰۱٫pdf 
قرائت عربی ۱۱۲۱۳۰۰۲٫pdf 1213002.pdf
متون نظم ۱ پیشگامان نظم فارسی
نظم ۱ بخش رودکی و منوچهری 
۱۲۱۳۰۰۳٫pdf 
متون نظم ۳ قسمت اول شاعران حوزه ادبی خراسان
نظم ۱ بخش ۲ فرخی و کسایی 
۱۲۱۳۰۰۴٫pdf۱۲۱۳۰۰۴٫pdf 
متون نثر ۱ متون ادبی تاریخی با تاکید بر تاریخ بیهقی 
نثر ۱ تاریخ بیهقی
۱۲۱۳۰۰۵٫pdf 
قواعد عربی ۲۱۲۱۳۰۰۶٫pdf۱۲۱۳۰۰۶٫pdf 
قرائت عربی ۲۲۱۳۰۰۷٫pdf۱۲۱۳۰۰۷٫pdf 
 آیین نگارش و فنون ساده نویسی
آیین نگارش و ویرایش – آیین نگارش و ویرایش ۱
۱۲۱۳۰۰۸٫pdf۱۲۱۳۰۰۸٫pdf 
متون نظم ۲ قسمت اول شاهنامه ۱ 
نظم ۲ بخش ۱ رستم و سهراب 
۱۲۱۳۰۰۹٫pdf۱۲۱۳۰۰۹٫pdf 
  ۱۲۱۳۰۱۰٫pdf
قواعد عربی ۳۱۲۱۳۰۱۱٫pdf۱۲۱۳۰۱۱٫pdf 
 تاریخ ادبیات ۱ –
تاریخ ادبیات فارسی ۱ بیس از اسلام تا آغاز دوره سلجوقیان
۱۲۱۳۰۱۳٫pdf 
آیین نگارش و ویرایش ۲ – کارگاه ویراستاری ۱۱۲۱۳۰۱۴٫pdf۱۲۱۳۰۱۴٫pdf دستور زبان فارسی ۱۱۲۱۳۰۱۵٫pdf 
متون نظم ۲ قسمت دوم شاهنامه ۲
نظم ۲ بخش ۲ رستم و اسفندیار 
۱۲۱۳۰۱۶٫pdf 1213016.pdf
متون نظم ۲ قسمت سوم قصاید ناصر خسرو
نظم ۲ بخش ۳ سی قصیده از ناصر خسرو
۱۲۱۳۰۱۷٫pdf۱۲۱۳۰۱۷٫pdf 
 متون نثر ۵ متون تفسیری با تاکید بر کشف الاسرار و تفسیر ابوالفتوح
نثر ۲ بخش ۲ کشف الاسرار
۱۲۱۳۰۱۸٫pdf 1213018.pdf
قرائت عربی ۴۱۲۱۳۰۱۹٫pdf 
قواعد عربی ۴۱۲۱۳۰۲۰٫pdf 
تاریخ زبان فارسی۱۲۱۳۰۲۱٫pdf۱۲۱۳۰۲۱٫pdf 
 مرجع شناسی و روش تحقیقی ۱ – مرجع شناسی و روش تحقیقی۱۲۱۳۰۲۲٫pdf 
متون نظم ۳ قسمت چهارم خاقانی – نظم ۳ بخش ۱ خاقانی۱۲۱۳۰۲۳٫pdf 1213023.pdf
 نظم ۳ بخش ۲ مسعود سعد۱۲۱۳۰۲۴٫pdf۱۲۱۳۰۲۴٫pdf 
قرائت عربی ۵۱۲۱۳۰۲۵٫pdf 
دستور زبان فارسی ۲۱۲۱۳۰۲۶٫pdf 1213026.pdf
متون نظم ۳ قسمت سوم نظامی
نظم ۳ بخش نظامی
۱۲۱۳۰۲۷٫pdf۱۲۱۳۰۲۷٫pdf 
  ۱۲۱۳۰۲۹٫pdf
زبان تخصصی قسمت اول – زبان خارجه تخصصی ۱۱۲۱۳۰۳۰٫pdf۱۲۱۳۰۳۰٫pdf 
کلیات نقد ادبی – نقد ادبی۱۲۱۳۰۳۱٫pdf 
تاریخ ادبیات ۲ 
تاریخ ادبیات فارسی ۲ از آغاز دوره سلجوقیان تا دوره مغول
۱۲۱۳۰۳۲٫pdf۱۲۱۳۰۳۲٫pdf 
  ۱۲۱۳۰۳۳٫pdf
زبان تخصصی قسمت دوم – زبان خارج تخصصی ۲۱۲۱۳۰۳۴٫pdf 1213034.pdf
 متون نظم ۴ قسمت چهارم مثنوی معنوی ۲
نظم ۴ بخش ۲ مثنوی ۲
۱۲۱۳۰۳۵٫pdf۱۲۱۳۰۳۵٫pdf 
متون نظم ۴ قسمت دوم مثنوی های عطار
نظم ۴ بخش ۳ منطق الطیر عطار
۱۲۱۳۰۳۶٫pdf۱۲۱۳۰۳۶٫pdf 
نثر ۳ بخش ۲ کلیله ودمنه ۲ و چهار مقاله نظامی عروضی۱۲۱۳۰۳۷٫pdf 
بدیع۱۲۱۳۰۳۸٫pdf 
مبانی عرفان و تصوف۱۲۱۳۰۳۹٫pdf 
تاثیر قرآن و حدیث در ادل فارسی 
معارف اسلامی در ادب فارسی
۱۲۱۳۰۴۰٫pdf۱۲۱۳۰۴۰٫pdf 
تاریخ ادبیات ۳۱۲۱۳۰۴۱٫pdf 1213041.pdf
ادبیات معاصر ۱ نظم – جریان شناسی شعر معاصر ایران۱۲۱۳۰۴۲٫pdf۱۲۱۳۰۴۲٫pdf 
نظم ۵ بخش ۱ بوستان سعدی۱۲۱۳۰۴۳٫pdf۱۲۱۳۰۴۳٫pdf 
متون نظم ۴ قسمت اول اشعار سنایی – نظم ۴ بخش ۴ حدیقه سنایی۱۲۱۳۰۴۴٫pdf 1213044.pdf
متون نثر ۳ متون ادبی – تعلیمی با تاکید بر گلستان
نثر ۳ بخش ۳ گلستان سعدی 
۱۲۱۳۰۴۵٫pdf 1213045.pdf
سبک شنایس ۱ نظم۱۲۱۳۰۴۶٫pdf۱۲۱۳۰۴۶٫pdf 
متون تفسیر فارسی۱۲۱۳۰۴۷٫pdf 
ادبیات معاصر ۲ نثر – جریان شناسی نثر معاصر ایران۱۲۱۳۰۴۸٫pdf۱۲۱۳۰۴۸٫pdf 
سبک شناسی ۲ نثر ۱۲۱۳۰۴۹٫pdf 1213049.pdf
نظم ۵ بخش ۲ غزلیات و قصاید سعدی۱۲۱۳۰۵۰٫pdf۱۲۱۳۰۵۰٫pdf 
نظم ۵ بخش ۳ حافظ ۱۱۲۱۳۰۵۱٫pdf 1213051.pdf
 متون نثر ۴ متون ادبی 
عرفانی با تاکید بر مرصاد العباد – نثر ۴ مرصادالعباد
۱۲۱۳۰۵۲٫pdf۱۲۱۳۰۵۲٫pdf 
 مقدمات زبان شناسی۱۲۱۳۰۵۳٫pdf۱۲۱۳۰۵۳٫pdf 
انواع ادبی۱۲۱۳۰۵۴٫pdf 
آشنایی با علوم قرآنی۱۲۱۳۰۵۵٫pdf 
معانی و بیان ۲۱۲۱۳۰۵۶٫pdf 
متون نظم ۵ قسمت دوم اشعار حافظ – نظم ۵ بخش ۴ حافظ ۲ ۱۲۱۳۰۵۷٫pdf۱۲۱۳۰۵۷٫pdf 
متون نظم ۵ قسمت سوم صائب و شاعران سبک هندی 
نظم ۵ بخش ۵ صائب
۱۲۱۳۰۵۸٫pdf۱۲۱۳۰۵۸٫pdf 
عروض و قافیه۱۲۱۳۰۵۹٫pdf 
عربی ۱ قسمت اول قواعد و متون۱۲۱۳۲۶۰٫pdf 
متون نظم ۱ پیشگامان نظم فارسی
نظم ۱ بخش رودکی و منوچهری
۱۲۱۳۲۶۱٫pdf 
آیین نگارش و فنون ساده نویسی
آیین نگارش و ویرایش – آیین نگارش و ویرایش ۱
۱۲۱۳۲۶۲٫pdf۱۲۱۳۰۰۸٫pdf 
 متون نثر ۱ متون ادبی تاریخی با تاکید بر تاریخ بیهقی 
نثر ۱ تاریخ بیهقی
۱۲۱۳۲۶۳٫pdf 
مرجع شناسی و روش تحقیقی ۱ – مرجع شناسی و روش تحقیقی۱۲۱۳۲۶۵٫pdf 
بلاغت ۲ بدیع و بیان۱۲۱۳۲۶۶٫pdf 
متون نظم ۲ قسمت اول شاهنامه ۱ 
نظم ۲ بخش ۱ رستم و سهراب
۱۲۱۳۲۶۷٫pdf۱۲۱۳۰۰۹٫pdf 
 متون نظم ۲ قسمت سوم قصاید ناصر خسرو
نظم ۲ بخش ۳ سی قصیده از ناصر خسرو
۱۲۱۳۲۷۰٫pdf۱۲۱۳۰۱۷٫pdf 
تاریخ ادبیات ۱ –
تاریخ ادبیات فارسی ۱ بیس از اسلام تا آغاز دوره سلجوقیان
۱۲۱۳۲۷۱٫pdf 
متون نظم ۲ قسمت دوم شاهنامه ۲
نظم ۲ بخش ۲ رستم و اسفندیار
۱۲۱۳۲۷۲٫pdf۱۲۱۳۰۱۶٫pdf 
متون نثر ۳ متون ادبی – تعلیمی با تاکید بر گلستان
نثر ۳ بخش ۳ گلستان سعدی
۱۲۱۳۲۷۴٫pdf۱۲۱۳۰۴۵٫pdf 
متون نثر ۴ متون ادبی 
عرفانی با تاکید بر مرصاد العباد – نثر ۴ مرصادالعباد
۱۲۱۳۲۷۶٫pdf۱۲۱۳۰۵۲٫pdf 
متون نظم ۳ قسمت اول شاعران حوزه ادبی خراسان
نظم ۱ بخش ۲ فرخی و کسایی
۱۲۱۳۲۷۷٫pdf۱۲۱۳۰۰۴٫pdf 
تاریخ ادبیات ۲ 
تاریخ ادبیات فارسی ۲ از آغاز دوره سلجوقیان تا دوره مغول
۱۲۱۳۲۷۹٫pdf۱۲۱۳۰۳۲٫pdf 
زبان تخصصی قسمت اول – زبان خارجه تخصصی ۱۱۲۱۳۲۸۱٫pdf۱۲۱۳۰۳۰٫pdf 
متون نظم ۳ قسمت سوم نظامی
نظم ۳ بخش ۳ نظامی
۱۲۱۳۲۸۳٫pdf۱۲۱۳۰۲۷٫pdf 
متون نظم ۳ قسمت چهارم خاقانی
نظم ۳ بخش ۱ خاقانی
۱۲۱۳۲۸۵٫pdf۱۲۱۳۰۲۳٫pdf
 
زبان تخصصی قسمت دوم – زبان خارجه تخصصی ۲۱۲۱۳۲۸۶٫pdf۱۲۱۳۰۳۴٫pdf 
  متون نثر ۵ متون تفسیری با تاکید بر کشف الاسرار و تفسیر ابوالفتوح
نثر ۲ بخش ۲ کشف الاسرار
۱۲۱۳۲۸۷٫pdf 1213018.pdf
تاثر قرآن و حدیث در ادب فارسی 
معارف اسلامی در ادب فارسی
۱۲۱۳۲۸۹٫pdf۱۲۱۳۰۴۰٫pdf 
متون نظم ۴ قسمت اول اشعار سنایی – نظم ۴ بخش ۴ حدیقه سنایی۱۲۱۳۲۹۱٫pdf۱۲۱۳۰۴۴٫pdf 
متون نظم ۴ قسمت دوم مثنوی های عطار
نظم ۴ بخش ۳ منطق الطیر عطار
۱۲۱۳۲۹۲٫pdf 1213036.pdf
کلیات نقد ادبی – نقد ادبی۱۲۱۳۲۹۳٫pdf 
متون نظم ۴ قسمت سوم مثنوی معنوی ۱ 
نظم ۴ بخش ۱ مثنوی مولوی ۱
۱۲۱۳۲۹۵٫pdf 
متون نظم ۴ قسمت چهارم مثنوی معنوی ۲
نظم ۴ بخش ۲ مثنوی ۲
۱۲۱۳۲۹۷٫pdf۱۲۱۳۰۳۵٫pdf 
ادبیات معاصر ۱ نظم – جریان شناسی شعر معاصر ایران۱۲۱۳۲۹۹٫pdf۱۲۱۳۰۴۲٫pdf 
 تاریخ زبان فارسی۱۲۱۳۳۰۴٫pdf 
ادبیات معاصر ۲ نثر جریان شناسی نثر معاصر ایران۱۲۱۳۳۰۵٫pdf۱۲۱۳۰۴۸٫pdf 
متون نظم ۵ قسمت دوم اشعار حافظ – نظم ۵ بخش ۴ حافظ ۲۱۲۱۳۳۰۶٫pdf۱۲۱۳۰۵۷٫pdf
متون نظم ۵ قسمت سوم صائب و شاعران سبک هندی
نظم ۵ بخش ۵ صائب
۱۲۱۳۳۰۷٫pdf 1213058.pdf
آیین نگارش و ویرایش ۲ – کارگاه ویراستاری ۱۱۲۱۳۳۰۸٫pdf 1213014.pdf
منبع : سایت اخبار پیام نور www.PnuNews.com

 

 

 

دانلود رایگان سوالات پیام نور با پاسخنامه دروس رشته زبان و ادبیات فارسی

 

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات فارسی نیمسال دوم ۹۳-۹۲ پیام نور 
نمونه سوال با پاسخنامه
طبقه بندی: دانلودرایگان نمونه سوالات دانشگاهی،  جدیدترین مطلب، 

تاریخ : یکشنبه 3 خرداد 1394 | 01:38 ب.ظ | نویسنده : جهانگیر کریمی | نظرات
آگهی ویراستاری توسط دانشجوی سال آخر دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی
آگهی ویراستاری علمی و ادبی توسط دکترای ادبیات فارسی
کشف سرد ترین منطقه دنیا با 90 درجه زیر صفر
سخنگوی ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان خوزستان، تشریح کرد: جدیدترین دستورات ابلاغ شده از ستاد ملی مقابله با کرونا
در شرایط شیوع کرونا، آیت الله سیستانی درباره روزه گرفتن فتوا صادر کرد
10 فیلم سینمایی پرفروش سینمای ایران در سال 1398+ مبلغ فروش هر فیلم
استاندار خوزستان تشریح کرد: چگونگی حضور کارکنان ادارات در هفته پایانی فروردین 99
نشانه هایی که به شما می گویند به عینک نیاز دارید:
با بررسی های بعمل آمده، منشأ اولیۀ کرونا در ایران مشخص شد
بخشنامه مدیرکل حوزه استانداری خوزستان در باره نحوۀ حضور کارکنان ادارات در محل کار تا 20 فروردین ماه 99
وزرای پیشین بهداشت ، به دلیل وخامت وضع جامعه از ویروس کرونا، بی پرده به رییس جمهور نامه نوشتند
دانلود رایگان قسمت 14 سریال دل با کیفیت 480p با لینک مستقیم بدون پرداخت هزینه با حجم 215 مگابایت
واقعی رایگان دانلود کنید. دانلود رایگان سریال دل با کیفیت 480p قسمت 13 با لینک مستقیم با حجم 363 مگابایت
واقعی رایگان دانلود کنید.دانلود رایگان سریال هم گناه با کیفیت 480p قسمت اول با لینک مستقیم
گــذر عمر، شعری بسیار فوق العاده از خانم نسرین صاحب
عکس نوشـته های زیبا دربارۀ موفقیت و پیشرفت از زبان بزرگان و اندیشمندان
عکس هایی از کودکی گلهای زندگیم عسل و آرتین
دانلود رایگان سوالات آزمون EPT با پاسخنامه 11 بهمن 98
اصطلاحات اختصاری و مخفف آنها + تصویر
آیامی دانید زیباترین جاده های ایران کدامند؟
روشهای ایجاد انگیـزه در کارکنان
صدای انفجارهای پی در پی در پایگاه هوایی شهید وحدتی دزفول
چرا مردان زود عصبانی می شوند؟
با انجام این اشتباهات، زمینه ساز نابودی لب تاپ خود نشوید. + روش های استفاده صحیح
شمار کشته شدگان را به مردم بگویید
متن کامل و بدون سانسور شعر «شعر باز باران با ترانه...»
ترفندها و روش های خانگی تسکین فوری دندان درد+ تصاویر
با بهره گرفتن از طب سنتی و داروهای گیاهی، گرفتگی رگ قلب را درمان کنید
اصطلاح «تصفیه حساب» صحیح است یا «تسویه حساب»؟
اصطلاح منفی «در» منفی صحیح است یا منفی «با» منفی؟
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب عکس
  • وب آی تی بیست
  • وب سبزوار
  • وب یک گرافیک
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic