دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
رشته
مهندسی کامپیوتر نرم افزار – علوم کامپیوتر – مهندسی فناوری اطلاعات
نیمسال دوم ۹۳-۹۲
نام درسنمونه سوالپاسخنامه
 ریاضی ۲ – ریاضی عمومی ۲۱۱۱۱۰۲۵_۱۱۱۱۰۹۷_۱۱۱۱۱۰۰_۱۱۱۱۱۰۳
۱۱۱۱۱۰۹_۱۱۱۱۴۰۸
۱۱۱۱۴۱۰_۱۱۱۱۴۶۸_۱٫pdf
 1111103.pdf
۱۱۱۱۱۰۳ (۲).pdf
ریاضی ۱ –  ریاضی عمومی ۱۱۱۱۱۰۳۲_۱۱۱۱۰۸۴_۱۱۱۱۰۹۹
۱۱۱۱۱۰۲_۱۱۱۱۳۰۷_۱٫pdf
 1111102.pdf
 ساختمان داده ها و الگوریتم ها۱۱۱۱۰۷۳_۱۱۱۵۱۱۲_۱۱۱۵۱۴۰
۱۱۱۵۱۶۴_۱۱۱۵۱۹۳_۱۵۱۱۰۲۰_۱٫pdf
 1115164 (2).pdf
۱۱۱۵۱۶۴٫pdf
 نظریه گراف و کاربردهای آن۱۱۱۱۰۸۱٫pdf 
 ریاضی مهندسی۱۱۱۱۰۹۵٫pdf 
 ریاضی ۱ – ریاضی عمومی ۱۱۱۱۱۰۹۹-۱۱۱۱۰۲٫pdf 
 ریاضیات گسسته – ساختمان گسسته۱۱۱۱۱۰۴_۱۱۱۱۳۲۴_۱۱۱۵۰۶۷
۱۱۱۵۱۳۷_۱۱۱۵۱۹۶_۱٫pdf
 1111104 (2).pdf
۱۱۱۱۱۰۴٫pdf
 نظریه محاسبات۱۱۱۱۱۰۷٫pdf 
 ذخیره و بازیابی اطلاعات۱۱۱۱۲۷۶_۱۱۱۵۰۷۹_۱۱۱۵۱۶۷_۱٫pdf 1115167 (2).pdf
۱۱۱۵۱۶۷٫pdf  جبرخطی – مبانی ماتریس ها و جبرخطی۱۱۱۱۳۲۰٫pdf 1111320.pdf
  ۱۱۱۱۳۲۱٫pdf
 مبانی آنالیز ریاضی۱۱۱۱۳۲۲٫pdf 1111322.pdf
 مبانی آنالیز عددی۱۱۱۱۳۲۳٫pdf 1111323.pdf
  ۱۱۱۱۳۳۱٫pdf
 جبرخطی عددی۱۱۱۱۳۳۲٫pdf 1111332.pdf
 نرم افزارهای ریاضی۱۱۱۱۳۹۳٫pdf 1111393.pdf
 نظریه محاسبه۱۱۱۱۴۱۶٫pdf 1111416.pdf
 ریاضی ۲ – ریاضی عمومی ۲۱۱۱۱۴۶۸-۱۱۱۱۴۱۰
۱۱۱۱۴۰۸-۱۱۱۱۱۰۹-۱۱۱۱۱۰۳
۱۱۱۱۱۰۰-۱۱۱۱۰۹۷-۱۱۱۱۰۲۵٫pdf
 1111103 (2).pdf
۱۱۱۱۱۰۳٫pdf
  فیزیک ۱ – فیزیک پایه ۱
فیزیک عمومی ۱ و آزمایشگاه
۱۱۱۳۰۸۹_۱۱۱۳۰۹۴_۱۱۱۳۰۹۸
۱۱۱۳۱۰۱_۱۱۱۳۲۶۲_۱٫pdf
 1113098 (2).pdf
۱۱۱۳۰۹۸٫pdf
 فیزیک ۲ – فیزیک پایه ۲
فیزیک عمومی ۲ و آزمایشگاه
۱۱۱۳۰۹۰_۱۱۱۳۰۹۵_۱۱۱۳۰۹۹
۱۱۱۳۱۰۳_۱۱۱۳۲۶۴_۱٫pdf
 1113099 (2).pdf
۱۱۱۳۰۹۹٫pdf
 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی۱۱۱۵۰۶۳٫pdf 
 مدارهای الکتریکی ۱۱۱۱۵۰۶۵٫pdf 
 آمار و احتمالات کاربردی – آمار و احتمالات مهندسی۱۱۱۵۰۶۶_۱۱۱۷۰۷۶_۱۱۱۷۱۳۸_۱٫pdf 
 اصول کامپیوتر ۲ – برنامه سازی پیشرفته۱۱۱۵۰۶۸_۱۱۱۵۱۳۸_۱۱۱۵۱۶۲
۱۵۱۱۰۱۹_۱٫pdf
 1115162 (2).pdf
۱۱۱۵۱۶۲٫pdf
 زبان تخصصی۱۱۱۵۰۷۴_۱۲۲۵۰۰۸_۱٫pdf 
 روشهای محاسبات عددی۱۱۱۵۰۷۵_۱۱۱۵۱۷۹
۱۵۱۱۰۷۵_۱۵۱۱۰۷۶_۱٫pdf
 
 مدار منطقی – مدارهای منطقی۱۱۱۵۰۷۶-۱۱۱۵۱۳۹
۱۱۱۵۱۹۷-۱۱۱۹۰۰۹٫pdf
 1119009 (2).pdf
۱۱۱۹۰۰۹٫pdf
 طراحی الگوریتمها – طراحی و تحلیل الگوریتمها۱۱۱۵۰۷۸_۱۱۱۵۱۴۲_۱۱۱۵۱۶۶_۱٫pdf 1115166 (2).pdf
۱۱۱۵۱۶۶٫pdf
 اصول طراحی کامپایلر – کامپایلر ۱۱۱۱۵۰۸۰_۱۱۱۵۱۷۱_۱٫pdf 1115171.pdf
 معماری کامپیوتر۱۱۱۵۰۸۲_۱۱۱۵۱۴۳
۱۱۱۵۱۹۱_۱۱۱۹۰۱۰_۱٫pdf
 1119010 (2).pdf
۱۱۱۹۰۱۰٫pdf
 زبانهای برنامه سازی – طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی۱۱۱۵۰۸۴_۱۱۱۵۱۶۸_۱٫pdf 1115168.pdf
 ریز پردازنده ۱۱۱۱۵۰۸۷_۱۱۱۹۰۱۱_۱٫pdf 1115087 (2).pdf
۱۱۱۵۰۸۷٫pdf
 شبکه های کامپیوتری – شبکه های کامپیوتری ۱۱۱۱۵۰۹۲٫pdf 
 هوش مصنوعی۱۱۱۵۱۰۱_۱۱۱۵۱۵۶_۱۱۱۹۰۱۲_۱٫pdf 1115156 (2).pdf
۱۱۱۵۱۵۶٫pdf
 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم۱۱۱۵۱۱۱_۱۱۱۵۱۹۲_۱٫pdf 
 اصول سیستم های عامل – سیستم های عامل۱۱۱۵۱۱۳_۱۱۱۵۱۴۹_۱۱۱۵۱۷۲
۱۱۱۵۱۹۴_۱۵۱۱۰۳۳_۱٫pdf
 1115172 (2).pdf
۱۱۱۵۱۷۲٫pdf
 اصول طراحی نرم افزار – 
مهندسی نرم افزار ۱
۱۱۱۵۱۱۴_۱۱۱۵۱۴۶
۱۱۱۵۱۷۰_۱۱۱۵۱۹۵_۱٫pdf
 1115170 (2).pdf
۱۱۱۵۱۷۰٫pdf
 مهندسی نرم افزار ۲۱۱۱۵۱۱۵٫pdf 
 مهندسی اینترنت – مهندسی اینترنت و شبکه  – مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۱۵۱۱۹_۱۱۱۵۱۸۵_۱۵۱۱۰۰۱_۱٫pdf 
 گرافیک کامپیوتری – گرافیک کامپیوتری ۱۱۱۱۵۱۲۰_۱۱۱۵۱۵۵_۱۱۱۹۰۱۳_۱٫pdf 1115155 (2).pdf
۱۱۱۵۱۵۵٫pdf
 سیستم های اطلاعات مدیریت۱۱۱۵۱۲۷-۱۱۱۵۱۷۶٫pdf 1115176.pdf
 تحلیل و طراحی شی گرا – سیستم های شی گرا۱۱۱۵۱۲۸-۱۱۱۹۰۱۵٫pdf 1119015 (2).pdf
۱۱۱۹۰۱۵٫pdf
 ارائه مطلب علمی و فنی – روش تحقیق و گزارش نویسی۱۱۱۵۱۳۳_۱۱۱۵۲۴۸
۱۱۱۵۲۴۹_۱۱۱۹۰۱۷_۱٫pdf
 1119017.pdf
 مبانی فناوری اطلاعات۱۱۱۵۱۳۶_۱۱۱۵۲۴۵_۱٫pdf 
 اقتصاد مهندسی۱۱۱۵۱۴۴٫pdf 
 سیستم های چندرسانه ای – محیطهای چند رسانه ای۱۱۱۵۱۵۴_۱۳۱۱۰۰۳٫pdf 
 پژوهش عملیاتی – تحقیق در عملیات ۱۱۱۱۵۱۵۸_۱۲۱۴۰۴۶_۱۲۱۸۰۰۹_۱۲۱۸۰۲۸
۱۲۱۸۰۶۵_۱۲۱۸۱۱۹_۱۲۱۸۲۶۸
۱۲۳۴۰۰۲_۱٫pdf
 
 شبیه سازی کامپیوتری۱۱۱۵۱۵۹٫pdf 1115159 (2).pdf
۱۱۱۵۱۵۹٫pdf
 اصول سیستم های کامپیوتری۱۱۱۵۱۶۳٫pdf 
 مبانی نظریه محاسبه – نظریه اتوماتها و زبانها – نظریه زبانها و ماشینها۱۱۱۵۱۶۵٫pdf 1115165.pdf
 اصول طراحی پایگاه داده – پایگاه داده ها۱۱۱۵۱۶۹٫pdf 1115169.pdf
 شبیه سازی کامپیوتری۱۱۱۵۱۷۴٫pdf 1115174 (2).pdf
۱۱۱۵۱۷۴٫pdf
 آمار و احتمال ۱۱۱۱۷۰۷۷٫pdf 
 آمار و احتمال ۲۱۱۱۷۰۷۸٫pdf 
 تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی۱۱۱۹۰۰۶٫pdf 
 مدیریت پروژه های نرم افزاری
مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات
۱۱۱۹۰۰۸-۱۵۱۲۰۰۱٫pdf 1119008.pdf
 شبکه های کامپیوتری – شبکه های کامپیوتری ۱۱۱۱۹۰۱۴٫pdf 
 تجلیل و طراحی شی گرا – سیستم های شی گرا۱۱۱۹۰۱۵٫pdf 
 اصول سازمان و مدیریت 
مبانی سازمان و مدیریت
۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱
۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۷_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱
۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱۸۱۸۲
۱۲۱۸۳۸۶_.pdf
 
 مبانی جمعیت شناسی۱۲۲۲۲۲۲٫pdf 1222222.pdf
 تجارت الکترونیکی۱۵۱۱۰۰۲٫pdf 
 مهندسی فناوری اطلاعات ۲۱۵۱۱۰۰۳٫pdf 
 مبانی الکترونیک دیجیتال۱۵۱۱۰۰۵٫pdf 
 مباحث نو در فناوری اطلاعات۱۵۱۱۰۰۸٫pdf 
 فناوری اطلاعات برای مدیران۱۵۱۱۰۱۲٫pdf 
 اصول طراحی پایگاه داده ها۱۵۱۱۰۷۹٫pdf 1511079.pdf
 مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات۱۵۱۲۰۰۲٫pdf 

طبقه بندی: دانلودرایگان نمونه سوالات دانشگاهی، 

تاریخ : دوشنبه 11 خرداد 1394 | 01:48 ب.ظ | نویسنده : جهانگیر کریمی | نظرات
آگهی ویراستاری توسط دانشجوی سال آخر دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی
آگهی ویراستاری علمی و ادبی توسط دکترای ادبیات فارسی
کشف سرد ترین منطقه دنیا با 90 درجه زیر صفر
سخنگوی ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان خوزستان، تشریح کرد: جدیدترین دستورات ابلاغ شده از ستاد ملی مقابله با کرونا
در شرایط شیوع کرونا، آیت الله سیستانی درباره روزه گرفتن فتوا صادر کرد
10 فیلم سینمایی پرفروش سینمای ایران در سال 1398+ مبلغ فروش هر فیلم
استاندار خوزستان تشریح کرد: چگونگی حضور کارکنان ادارات در هفته پایانی فروردین 99
نشانه هایی که به شما می گویند به عینک نیاز دارید:
با بررسی های بعمل آمده، منشأ اولیۀ کرونا در ایران مشخص شد
بخشنامه مدیرکل حوزه استانداری خوزستان در باره نحوۀ حضور کارکنان ادارات در محل کار تا 20 فروردین ماه 99
وزرای پیشین بهداشت ، به دلیل وخامت وضع جامعه از ویروس کرونا، بی پرده به رییس جمهور نامه نوشتند
دانلود رایگان قسمت 14 سریال دل با کیفیت 480p با لینک مستقیم بدون پرداخت هزینه با حجم 215 مگابایت
واقعی رایگان دانلود کنید. دانلود رایگان سریال دل با کیفیت 480p قسمت 13 با لینک مستقیم با حجم 363 مگابایت
واقعی رایگان دانلود کنید.دانلود رایگان سریال هم گناه با کیفیت 480p قسمت اول با لینک مستقیم
گــذر عمر، شعری بسیار فوق العاده از خانم نسرین صاحب
عکس نوشـته های زیبا دربارۀ موفقیت و پیشرفت از زبان بزرگان و اندیشمندان
عکس هایی از کودکی گلهای زندگیم عسل و آرتین
دانلود رایگان سوالات آزمون EPT با پاسخنامه 11 بهمن 98
اصطلاحات اختصاری و مخفف آنها + تصویر
آیامی دانید زیباترین جاده های ایران کدامند؟
روشهای ایجاد انگیـزه در کارکنان
صدای انفجارهای پی در پی در پایگاه هوایی شهید وحدتی دزفول
چرا مردان زود عصبانی می شوند؟
با انجام این اشتباهات، زمینه ساز نابودی لب تاپ خود نشوید. + روش های استفاده صحیح
شمار کشته شدگان را به مردم بگویید
متن کامل و بدون سانسور شعر «شعر باز باران با ترانه...»
ترفندها و روش های خانگی تسکین فوری دندان درد+ تصاویر
با بهره گرفتن از طب سنتی و داروهای گیاهی، گرفتگی رگ قلب را درمان کنید
اصطلاح «تصفیه حساب» صحیح است یا «تسویه حساب»؟
اصطلاح منفی «در» منفی صحیح است یا منفی «با» منفی؟
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب عکس
  • وب آی تی بیست
  • وب سبزوار
  • وب یک گرافیک
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic