صد فرمان از عبید زاکانی

نتیجه تصویری برای عکس از عبید زاکانی

1- ای عزیزان عمر غنیمت شمرید.

۲- وقت از دست مدهید.

۳- عیش امروز به فردا میندازید.
۴- روز نیك به روز بد مدهید.۵- پادشاهی را نعمت و غنیمت و تندرستی و ایمنی دانید.
۶- حاضر وقت باشید كه عمر دوباره نخواهد بود.
۷- هر كس كه پایه و نسبت خود را فراموش كند به یادش میارید.
۸- بر خودپسندان سلام مدهید.
۹- زمان ناخوشی را به حساب عمر مشمرید.
۱۰- مردم خوش‌باش و سبك‌روح و كریم‌نهاد و قلندر‌مزاج را از ما درود دهید.
۱۱- طمع از خیر كسان ببرید تا به ریش مردم توانید خندید.
۱۲- گِرد در پادشاهان مگردید و عطای ایشان به لقای دربانان ایشان بخشید.
۱۳- جان فدای یاران موافق كنید.
۱۴- بركت عمر و روشنایی چشم و فرح دل در مشاهده نیكوان دانید.
۱۵- ابرو درهم كشیدگان و گره در پیشانی آوردگان و سخن‌های به جِد گویان و ترش رویان و كج مزاجان و بخیلان و دروغ‌گویان و بد ادبان را لعنت كنید.
۱۶- خواجگان و بزرگان بی‌مروت را به ریش تیزید۱
۱۷- تا توانید سخن حق مگویید تا بر دل‌ها گران مشوید و مردم بی‌سبب از شما نرنجند.
۱۸- مسخرگی و قوادی و دف‌زنی و غمازی و گواهی به دروغ دادن و دین به دنیا فروختن و كفرانِ نعمت پیشه سازید تا پیش بزرگان عزیز باشید و از عمر برخوردار گردید.
۱۹- سخن شیخان باور مكنید تا گمراه نشوید و به دوزخ نروید.
۲۰- دست ارادت در دامن رندان پاكباز زنید تا رستگار شوید.
۲۱- از همسایگی زاهدان دوری جویید تا به كام دل توانید زیست.
۲۲- در كوچه‌ای كه مناره باشد وثاق مگیرید تا از دردسر مؤذنان بد آواز ایمن باشید.
۲۳- بنگیان را به لوت و حلوا دریابید.
۲۴- مستان را دست گیرید.
۲۵- چندان كه حیات باقیست از حساب میراث خوارگان خود را خوش دارید.
۲۶- مجردی و قلندری را مایه شادمانی و اصلِ زندگانی دانید.
۲۷- خود را از بند نام و ننگ برهانید تا آزاد توانید زیست.
۲۸- در دام زنان میفتید، خاصه بیوگان كرّه‌دار.
۲۹- از بهر جماع سرد حلال عیش بر خویش حرام مكنید.
۳۰- دخترِ فقیهان و شیخان و قاضیان و عوانان مخواهید. و اگر بی‌اختیار پیوندی با آن جماعت اتفاق افتاد، عروس را به كون‌سو برید تا گوهرِ بد به كار نیاورد و فرزندان گدا و سالوس و مُزَوِر و پدر و مادر آزار از ایشان در وجود نیاید.
۳۱- دختر خطیب در نكاح میاورید تا ناگاه خركره نزاید.
۳۲- از تنعم دایگان و حكمت قابله و حكومت حامله و كلكل گهواره و سلام داماد و تكلیف زن و غوغای بچه ترسان باشید. 
۳۳- جلق زنی را به از غَرزَنی دانید.
۳۴- در پیری از زنان جوان مهربانی مخواهید.
۳۵- بیوه زنان را به رایگان مگایید.
۳۶- زن مخواهید تا قلتبان مشوید.
۳۷- پیرزنان را سر به كلوخ‌كوب بكوبید تا درجه غازیان دریابید.
۳۸- بر سر راه‌ها به قامت بلند زنان و چادر مُهرزده و سربند ریشه‌دار از راه مروید.
۳۹- مال یتیمان وغلامان بر خود مباح دانید تا شما را مباحی تمام توان خواند.
۴۰- آلت خوائیدن و گاییدن یك زمان بیكار مدارید.
۴۱- مردان مست را چون خفته دریابید تا بیدار نشوند فرصت را غنیمت دانید.
۴۲- زكات كیر به مستحقان رسانید چون زنان مستور كه از خانه بیرون نتوانند رفتن و حیزان پیر و مفلس و ریش‌آورده كه از كسب مانده باشند و زنان جوان شوهر به سفررفته كه زكات دادن یمنی عظیم دارد.
۴۳- طعام و شراب تنها مخورید كه این شیوه كار قاضیان و جهودان باشد.
۴۴- حاجت بر گدازادگان مبرید.
۴۵- غلام بچگان ترك را تا بی‌ریشند به هر بها كه فروشند بخرید و چون آغاز ریش آوردن كنند به هر بها كه خرند بفروشید.
۴۶- در كودكی كون از دوست و دشمن و خویش و بیگانه و دور و نزدیك دریغ مدارید تا در پیری به درجه شیخی و واعظی و جهان پهلوانی و معرفی برسید.
۴۷- غلام نرم دست خرید نه سخت مشت.
۴۸- شراب از دست ساقی ریش‌دار مستانید.
۴۹- در خانه مردی كه دو زن دارد آسایش و خوش‌دلی و بركت مطلبید.
۵۰- از خاتونی كه قصه ویس و رامین خواند و مردی كه بنگ و شراب خورد، مستوری و كون‌درستی توقع مدارید.
۵۱- دختر همسایه را از كون‌سو فرو برید و گِرد مُهر بكارت مگردید تا طریقه امانت و شفقت و مسلمانی و حق همسایگی رعایت كرده باشید و شب عروسی دخترك در محل تهمت نباشد و از داماد خجلت نبرد و در نزد مردم روسفید باشید.
۵۲- حاكمی عادل و قاضی كه رشوت نستاند و زاهدی كه سخن به ریا نگوید و حاجبی كه با دیانت باشد و كون درست صاحب دولت در این روزگار مطلبید.
۵۳- بر زنان جوان شوهر به سفررفته و عاشقی كه بار اول به معشوق رسد و كیرش برنخیزد و شاهدی كه در مجلس رود و حریف او را نپسندد و بیرون كند و به گروهی نیم مست كه شرابشان ریزد و جوانی كه به دست سلیطه‌ای پیر گرفتار باشد و دختری كه بكارت به باد داده و شب عروسی نزدیك رسیده رحمت آرید تا خدا بر شما رحمت آرد.
۵۴- زنان را در حال نزع چندانكه مقدور باشد بگایید و آن را فرصت و صرف تمام دانید.
۵۵- از كودكان نابالغ به میان پای قانع شوید تا شفقت به جای آورده باشید.
۵۶- آن كس را پهلوان مخوانید كه پشت دیگری به زمین تواند آورد بلكه پهلوان حقیقی آن را دانید كه روی بر خاك نهد و از روی ارادت یك گز كیر در كون گیرد. 
۵۷- بر وعده مستان و عشوه زنكان و عهد قحبگان و خوش آمد كنگان كیسه مدوزید.
۵۸- با استادان و پیش‌قدمان و ولیعهدان و كسانی كه شما را گاییده باشند تواضع واجب شمرید تا آبروی را به باد ندهید. 
۵۹- از دشنام گدایان و سیلی زنان و چربك كنگان و زبان شاعران و مسخرگان مرنجید. 
۶۰- از جماع نوخطان بهره تمام حاصل كنید كه این نعمت در بهشت نیاید.
۶۱- هر دَغا كه بتوانید در نَرد و قمار بكنید تا مقامر تمام گفته شوید و اگر حریف سخت شود سوگند سه طلاق بخورید كه سوگند در قمار شرعی نیست.
۶۲- پیش از اتمام كار زر به كنگ و قحبه مدهید تا آخر انكار نكند و ماجرا دراز نكشد.
۶۳- مردم بسیارگوی و سخن‌چین و سفله و مست و مطربان ناخوش‌آواز زله‌بند كه ترانه‌های مكرر گویند در مجلس مگذارید.
۶۴- از مجلس عربده بگریزید.
۶۵- كنگ و قحبه را در یك جا منشانید.
۶۶- نَرد به نسیه مبازید تا به هرزه مغز حریفان نبرید.
۶۷- كنگ را با احتیاط به حجره برید و حاضر وقت باشید تا به وقت بیرون آمدن از سلاح پارها چیزی ندزدد.
۶۸- تا اسباب لوت و حلوا برابر چشم مهیا نشود خویش را به بنگ نزنید.
۶۹- مردمكان فضول و كسانی كه بامداد روی ترش دارند و در خمار فضیحت و ملامت كنند كه تو دوش شراب بد خورده‌ای و صراحی شكسته و زر و جامه بخشیده‌ای، سرشان در كُس خواهر زن نهید تا دیگر زحمت مردمان ندهند.
۷۰- زنان را سخت بزنید و چون سخت بزدید سخت بگایید تا از شما بترسند و فرمان‌بردار گردند و كار كدخدایی میان بیم و امید ساخته شود و كدورت به صفا مبدل گردد.
۷۱- شاهدان را به چرب‌زبانی و خوش‌آمدگویی از راه ببرید.
۷۲- بر لب جوی و كنار حوض مست نروید تا مگر در حوض نیفتید.
۷۳- با شیخان و نومالان و فال‌گیران و مرده‌شویان و كنگره‌زنان و شطرنج‌بازان و دولت‌خوردگان و بازماندگان خاندان‌های قدیم و دیگر فلك‌زدگان صحبت مدارید.
۷۴- راستی و انصاف و مسلمانی از بازاریان مطلبید.
۷۵- سیلی و مالش از حریف كَنده دریغ مدارید.
۷۶- از تزویر قاضیان و شنقصه مغولان و عربده كنگان و حریفی آنانی كه روزگاری گاده باشید و امروز دعوی زبردستی و قتالی و پهلوانی كنند و زبان شاعران و مكر زنان و چشم حاسدان و كینه خویشان ایمن باشید.
۷۷- از فرزندی كه فرمان نبرد و زن ناسازگار و خدمتكار حجت‌گیر و چارپای پیر و كاهل و دوست بی‌منفعت برخورداری طمع مدارید.
۷۸- بر پای منبر واعظان بی‌وضو تیز مدهید كه علمای سلف جایز ندانسته‌اند.
۷۹- جوانی به از پیری، صحت به از بیماری، توانگری به از درویشی، غری به از قلتبانی، مستی به از مخموری، هشیاری به از دیوانگی دانید.
۸۰- توبه‌كار مشوید تا مفلوك و مندبور و بخت‌كور و گران‌جان مشوید.
۸۱- حج مكنید تا حرص بر مزاج شما غلبه نكند و بی‌ایمان و بی‌مروت نگردید.
۸۲- راه خانه معشوق به مردمان منمایید.
۸۳- زنان را تنها مگایید كه زن تنها گاییدن كار محتشمان نباشد.
۸۴- از دیوثی عار مدارید تا روز بی‌غم و شب بی‌فكر توانید زیست.
۸۵- شراب‌فروشان و بنگ‌فروشان را دل به دست آرید تا از عیش ایمن باشید.
۸۶- در ماه رمضان شراب در برابر مردم مخورید تا منكر شما نشوند.
۸۷- گواهیِ كوران در ماه رمضان قبول مكنید اگر چه بر كوهی بلند باشند.
۸۸- از جولاهه و حجام و كفشگر چون مسلمان باشند جزیه مطلبید.
۸۹- در راستی و وفاداری مبالغه مكنید تا به قولنج و دیگر امراض مبتلا نشوید. 
۹۰- بر بنگ صباحی و شراب صبوحی ملازمت واجب شمرید تا دولت روی به شما آرد كه فِسق در همه جا یُمنی عظیم دارد.
۹۱- شیخ‌زادگان را به هر وسیله كه باشد بگایید تا حج اكبر كرده باشید.
۹۲- در شراب‌خانه و قمارخانه و مجلس كنگان و مطربان خود را به جوان‌مردی مشهور مكنید تا روی هر چیز به شما نكنند.
۹۳- جای خود را بر گدازادگان و غلام‌زادگان و روستازادگان عرض مكنید.
۹۴- از منت خویشان و سفره خسیسان و گرهِ پیشانی خدمتكاران و ناسازگاری اهل خانه و تقاضای قرض‌خواهان گریزان باشید.
۹۵- به هر حال از مرگ بپرهیزید كه از قدیم مرگ را مكروه داشته‌اند.
۹۶- خود را تا ضرورت نباشد در چاه میفكنید تا سر و پای مجروح نشود.
۹۷- كلمات شیخان و بنگیان در گوش مگیرید كه گفته‌اند:

بیت
هر معرفتی كه مرد بنگی گوید --- بر كیر خری نویس و در كونش كن

۹۸- تخم به حرام اندازید تا فرزندان شما فقیه و شیخ و مقرب سلطان باشند.
۹۹- هزل خوار مدارید و هزالان را به چشم حقارت منگرید.
۱۰۰- زنهار كه این كلمات به سمع رضا در گوش گیرید كه كلام بزرگان است و بدان كار بندید. اینست آن‌چه ما دانسته‌ایم، از استادان و بزرگان به ما رسیده، و در كتاب‌ها خوانده و از سیرت بزرگان به چشم خویش مشاهده كرده‌ایم، (حسبه‌لله) در این مختصر یاد كردیم تا مستعدان از آن بهره‌ور گردند

 تاریخ : سه شنبه 17 مهر 1397 | 02:13 ق.ظ | نویسنده : جهانگیر کریمی | نظرات
آگهی ویراستاری توسط دانشجوی سال آخر دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی
آگهی ویراستاری علمی و ادبی توسط دکترای ادبیات فارسی
کشف سرد ترین منطقه دنیا با 90 درجه زیر صفر
سخنگوی ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان خوزستان، تشریح کرد: جدیدترین دستورات ابلاغ شده از ستاد ملی مقابله با کرونا
در شرایط شیوع کرونا، آیت الله سیستانی درباره روزه گرفتن فتوا صادر کرد
10 فیلم سینمایی پرفروش سینمای ایران در سال 1398+ مبلغ فروش هر فیلم
استاندار خوزستان تشریح کرد: چگونگی حضور کارکنان ادارات در هفته پایانی فروردین 99
نشانه هایی که به شما می گویند به عینک نیاز دارید:
با بررسی های بعمل آمده، منشأ اولیۀ کرونا در ایران مشخص شد
بخشنامه مدیرکل حوزه استانداری خوزستان در باره نحوۀ حضور کارکنان ادارات در محل کار تا 20 فروردین ماه 99
وزرای پیشین بهداشت ، به دلیل وخامت وضع جامعه از ویروس کرونا، بی پرده به رییس جمهور نامه نوشتند
دانلود رایگان قسمت 14 سریال دل با کیفیت 480p با لینک مستقیم بدون پرداخت هزینه با حجم 215 مگابایت
واقعی رایگان دانلود کنید. دانلود رایگان سریال دل با کیفیت 480p قسمت 13 با لینک مستقیم با حجم 363 مگابایت
واقعی رایگان دانلود کنید.دانلود رایگان سریال هم گناه با کیفیت 480p قسمت اول با لینک مستقیم
گــذر عمر، شعری بسیار فوق العاده از خانم نسرین صاحب
عکس نوشـته های زیبا دربارۀ موفقیت و پیشرفت از زبان بزرگان و اندیشمندان
عکس هایی از کودکی گلهای زندگیم عسل و آرتین
دانلود رایگان سوالات آزمون EPT با پاسخنامه 11 بهمن 98
اصطلاحات اختصاری و مخفف آنها + تصویر
آیامی دانید زیباترین جاده های ایران کدامند؟
روشهای ایجاد انگیـزه در کارکنان
صدای انفجارهای پی در پی در پایگاه هوایی شهید وحدتی دزفول
چرا مردان زود عصبانی می شوند؟
با انجام این اشتباهات، زمینه ساز نابودی لب تاپ خود نشوید. + روش های استفاده صحیح
شمار کشته شدگان را به مردم بگویید
متن کامل و بدون سانسور شعر «شعر باز باران با ترانه...»
ترفندها و روش های خانگی تسکین فوری دندان درد+ تصاویر
با بهره گرفتن از طب سنتی و داروهای گیاهی، گرفتگی رگ قلب را درمان کنید
اصطلاح «تصفیه حساب» صحیح است یا «تسویه حساب»؟
اصطلاح منفی «در» منفی صحیح است یا منفی «با» منفی؟
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب عکس
  • وب آی تی بیست
  • وب سبزوار
  • وب یک گرافیک
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic