جدانویسی یا سرهم نویسی ، دستور زبان فارسی
این مطلب را به جدانویسی یا سرهم نویسی کلمات در زبان فارسی اختصاص داده ایم.

جدانویسی یا سرهم نویسی کلمات

در ادامه به نکاتی درباره دستور زبان فارسی و قوانین جدا نویسی و سرهم نویسی کلمات پرداخته ایم. با ما همراه باشید.جدانویسی یا سرهم نویسی

جدانویسی یا سرهم نویسی

این دو نشانه در فارسی یا «حرف ربط» هستند و یا «نشانۀ پرسش»، که در هر دو صورت جدا نوشته می-شوند. مانند: این است که، آن است که، ممکن است که.

* عدد و معدود
عدد و معدود چون هر کدام یک نوع دستوری مستقل (صفت و موصوف) هستند به هم نمی چسبند. پس،

ننویسیم                  بنویسیم

یکماه                       یک ماه
پنجروز                     پنج روز
یکدوره                     یک دوره

تبصره ـ اگر ترکیب عدد و معدود با هم یک کلمة مستقل ایجاد کند، باید متصل شوند. مانند
پنجروزه، ششدر، یکنواخت (قید)، پنجشنبه، یکشنبه، یک ساله

* این و آن 

«این و آن»، وقتی قبل از اسم قرار بگیرد نقش صفت اشاره را دارند، بنابراین یک نوع دستوری مستقل هستند و جدا نوشته می شوند. پس؛

ننویسم                      بنویسیم

آنروز                          آن روز
اینصورت                     این صورت
آنگونه                        آن گونه
اینگونه                       این گونه
اینکار                         این کار

تبصره- اگر ترکیب این و آن و اسم بعد از آنها، کلمة مستقل دستوری تشکیل بدهد باید متصل نوشته شوند. مانند آنجا، اینجا (قید مکان)، آنچنان، اینچنان، همین، همان، همچنان، همچنین.

* نکته- نکتۀ مهم در این مورد، «آنکه و اینکه» است. باید در نگارش این دو دقت کرد. این ترکیب به هر دو گونة متصل و منفصل نوشته می شود:
متصل:اگر حرف «که» در این ترکیب به معنی «کسی که» باشد، در ترکیب با «آن و این» معنای ضمیر اشاره را دارد:آن کسی که، این کسی که؛ در این صورت باید متصل نوشته شود. مانند:آنکه می آید برادرم است.
منفصل:اگر «که» در این ترکیب حرف ربط باشد و «آن و این» خود ضمیر اشاره، چون هرکدام یک نوع دستوری جدا هستند پس منفصل نوشته می شود. مانند «مگر آن که...».

* فعل «است» 

گفتیم که مبنای نگارش فارسی حفظ استقلال کلمات است. در نگارش فعل «است» باید به دو نکته توجه کرد:
- اگر کلمة قبل از «است» مختوم به صامت باشد به هیج وجه این دو به هم نمی چسبند. پس،

ننویسیم                     بنویسیم

خوبست                     خوب است
همانست                    همان است
اینست                       این است
آنست                        آن است

اگر کلمة پیش از «است» مختوم به مصوت بلند â و ū باشد، «الف» در «است» می تواند حذف شده، به هم متصل شوند. مانند پیداست، داناست، رواست، آنجاست، زیباست، نیکوست، بدخوست، سخنگوست، دانشجوست.

* ای (حرف ندا) 

نشانة ندای «ای» پیش از منادا هرگز به منادا نمی چسبد. پس،

ننویسیم                      بنویسیم

ایخدا                         ای خدا
ایدوست                     ای دوست
ایعشق                      ای عشق
ایوای                         ای وای
ایدریغ                         ای دریغ
ایعجب                        ای عجب
ایداد                           ای داد

* تر و ترین 

پسوندهای صفت تفضیلی و عالی، به کلمات پیش از خود می چسبند. پس،

ننویسیم                      بنویسیم

به تر                           بهتر
بیش تر                        بیشتر
بزرگ تر                        بزرگتر
کوچک تر                      کوچکتر
کم تر                          کمتر
بیش ترین                     بیشترین
کم ترین                       کمترین
مهم تر                         مهمتر

اما چند استثنا وجود دارد که در آن حالت «تر و ترین» به کلمة پیش از خود می چسبند که هرکدام مطابق پنج اصل ذکر شده اثبات می شوند:
- در کلمات عربی و واژه های دشوار. مانند مجلل ترین، مفصل ترین، مستقل ترین
- در کلمات مختوم به مصوت بلند ī مانند قانونی ترین، صمیمی ترین، انسانی تر
- در کلمات مختوم به های بیان حرکت مانند زنده تر، پخته تر، خسته ترین
- در کلمات مختوم به حرف «ت» مانند سخت تر، دوست تر
- در کلمات مرکب:خطرناک تر، غمگین تر، بی دین تر

* که و چه 

این دو نشانه در فارسی یا «حرف ربط» هستند و یا «نشانة پرسش»، که در هر دو صورت جدا نوشته می-شوند. مانند این است که، آن است که، ممکن است که.

تبصره- اگر «چه و که» در ترکیب با کلمات دیگر یک کلمة مرکب با نوع دستوری مستقل بسازند باید متصل نوشته شوند. مانند آنچه (آن چیزی که)، آنکه (آن کسی که)، چونکه، چنانکه، چنانچه. 

* را 

نشانة «را» در جملات فارسی کاربردهای گوناگون دارد که در جای خود به آن خواهیم پرداخت؛ اما در هر مورد که باشد جدا از کلمة خود نوشته می شود. پس،

ننویسیم                    بنویسیم

ترا                              تو را
کرا                             که را
جانرا                           جان را
آنرا                              آن را
اینرا                             این را

تبصره- تنها در دو صورت «را» به کلمة قبل از خود می چسبد:مرا و چرا

* هم 

اگر «هم» پیشوند اشتراک باشد چون یک کلمة مستقل می سازد به کلمة بعد از خود می چسبد. پس،

ننویسیم                  بنویسیم

هم دل                   همدل
هم راه                   همراه
هم درس                همدرس
هم سنگ               همسنگ
هم بازی                 همبازی
هم سایه                همسایه

تبصره- در چند حالت جدا نوشته می شود:
- اگر حالت تأکید داشته باشد؛ مانند «هم من آمدم هم او »
- قبل از کلمه ای بیاید که با «م» شروع شود؛ مانند هم مسلک، هم ملت
- قبل از کلماتی بیاید که با «الف» شروع شوند؛ مانند هم اتاق، هم اسم، هم اعتقاد
- در ترکیب با کلماتی که با الف ممدود شروع می شوند، اتصال و انفصال آن به ضرباهنگ کلام بستگی دارد، یعنی مطابق اصل تطابق ملفوظ و مکتوب اگر الف ممدود به لفظ درآید جدا نوشته می شود؛ مانند
هم آواز، هم آرمان، هم آهنگ
و اگر الف ممدود به لفظ در نیاید می چسبد؛ مانند هماهنگ، هماورد، هماویز

* می و همی 

این دو نشانه، پیشوند فعل و نشانة ماضی استمراری و مضارع اخباری هستند و برخلاف همة پیشوندها (مانند بـ و نـ بر سر فعل) به فعل نمی چسبند. پس،

ننویسیم                           بنویسیم

میشود                             می شود
همیخواهد                         همی خواهد
میبراندمی                         می براندمی 
میرسانیم                          می رسانیم

* ها 

نشانة جمع فارسی است که بهتر است به کلمة بعد از خود نچسبد. مانند عبارت ها، عکس ها، مکتب ها
تبصره 1- مگر در دو کلمة «آنها و اینها» و کلمات کوتاه مثل زنها، کوهها، راهها، شبها
تبصره 2- در سه مورد به هیچ وجه «ها» به اسم قبل از خود نمی چسبد:
- اسامی خاص؛ مانند رئالیست ها، فردوسی ها، سعدی ها
- کلمات مختوم به های بیان حرکت؛ مانند خانه ها، نامه ها، ستاره ها
- کلماتی که در گیومه قرار می گیرند؛ مانند «مسلمان»ها، «ایرانی» های
طبقه بندی: ادبیات, شعر, داستان , تاریخ، 

تاریخ : شنبه 17 آذر 1397 | 01:19 ب.ظ | نویسنده : جهانگیر کریمی | نظرات
با این روش اینترنت تعرفه آزاد را در گوشی خود غیر فعال کنید
ادبیات غنایی از پیدایش تا انواع آن
دانلود رایگان کتاب «آیین زنـدگی» اثر دیل کارنگی
دانلود رایگان کتاب ادبیات معاصر ایران ، تألیف دکتر اسماعیل حاکمی
دکتر جهانگیر کریمی، مجری و مشاور استقرار و پیاده سازی «نظام آراستگی در محیط کار / 5s»
تصمیمات جدید ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان خوزستان و ابلاغ دستورالعمل در بارۀ کارکنان دارای بیماری زمینه ای
آگهی آموزش آسان و کاربردی « عروض و قافیه در شعر فارسی»
ادارات خوزستان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه (6و7خرداد99) با رعایت حضور دو سوم کارکنان، دایر هستند
آگهی ویراستاری توسط دانشجوی سال آخر دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی
آگهی ویراستاری علمی و ادبی توسط دکترای ادبیات فارسی
کشف سرد ترین منطقه دنیا با 90 درجه زیر صفر
سخنگوی ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان خوزستان، تشریح کرد: جدیدترین دستورات ابلاغ شده از ستاد ملی مقابله با کرونا
در شرایط شیوع کرونا، آیت الله سیستانی درباره روزه گرفتن فتوا صادر کرد
10 فیلم سینمایی پرفروش سینمای ایران در سال 1398+ مبلغ فروش هر فیلم
استاندار خوزستان تشریح کرد: چگونگی حضور کارکنان ادارات در هفته پایانی فروردین 99
نشانه هایی که به شما می گویند به عینک نیاز دارید:
با بررسی های بعمل آمده، منشأ اولیۀ کرونا در ایران مشخص شد
بخشنامه مدیرکل حوزه استانداری خوزستان در باره نحوۀ حضور کارکنان ادارات در محل کار تا 20 فروردین ماه 99
وزرای پیشین بهداشت ، به دلیل وخامت وضع جامعه از ویروس کرونا، بی پرده به رییس جمهور نامه نوشتند
دانلود رایگان قسمت 14 سریال دل با کیفیت 480p با لینک مستقیم بدون پرداخت هزینه با حجم 215 مگابایت
واقعی رایگان دانلود کنید. دانلود رایگان سریال دل با کیفیت 480p قسمت 13 با لینک مستقیم با حجم 363 مگابایت
واقعی رایگان دانلود کنید.دانلود رایگان سریال هم گناه با کیفیت 480p قسمت اول با لینک مستقیم
گــذر عمر، شعری بسیار فوق العاده از خانم نسرین صاحب
عکس نوشـته های زیبا دربارۀ موفقیت و پیشرفت از زبان بزرگان و اندیشمندان
عکس هایی از کودکی گلهای زندگیم عسل و آرتین
دانلود رایگان سوالات آزمون EPT با پاسخنامه 11 بهمن 98
اصطلاحات اختصاری و مخفف آنها + تصویر
آیامی دانید زیباترین جاده های ایران کدامند؟
روشهای ایجاد انگیـزه در کارکنان
صدای انفجارهای پی در پی در پایگاه هوایی شهید وحدتی دزفول
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب عکس
  • وب آی تی بیست
  • وب سبزوار
  • وب یک گرافیک
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات